Problem zadłużania się państwa jest w małej części wynikiem zadłużania się samorządów terytorialnych. Jak wygląda zadłużanie się naszego miasta pokazałem na Zegarze zadłużenia Głogowa.

………………………….. Zmiana do 1 stycznia 2011 roku ……………………….

Wkrótce będzie zatwierdzony nowy budżet. Zgodnie z zapisami w projekcie budżetu na 2011 rok planuje się zaciągnąć kredytów na łączną kwotę 15 mln. Planowany stan zadłużenia na koniec 2011 rok to 76 909 431 zł. Oznacza to, że miasto będzie się zadłużało z tempem 48 gr na sec.

Licznik będzie zaktualizowany z datą 1.01.2011 r. godz. 00:00:00.

Cytowane:

Profesor Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Fundacji FOR, uruchomił we wtorek 28 września w centrum Warszawy „Licznik Długu Publicznego” przygotowany przez „Koalicję na rzecz Zmniejszenia Długu Publicznego”

~www.dlugpubliczny.org.pl

Ja postanowiłem taki licznik stworzyć dla Głogowa.

Zegar zadłużenia – TVMaster

Problem długu publicznego jest przez większość społeczeństwa niezrozumiały. Może on być zagrożeniem dla gospodarki jeżeli „przejadamy” kredyty. Wzrost zadłużenia Głogowa w latach 2007 – 2010 wyniósł 31044419 zł (z 39736546,36 zł w 2007 r. do planowanego 70780965 zł w 2010 r.).

Zmiany w deficycie budżetu miejskiego, w tym samym okresie tj. lata 2007 – 2010, postępowały jeszcze szybciej i wyniosły:

z nadwyżki w kwocie 27538097,85 zł w 2007 r. do planowanego deficytu w kwocie 21203527 zł w 2010 r., czyli wzrost o 48741624,85 zł.

I to mnie już niepokoi.

Metodologia działania Zegara zadłużenia Gminy Miejskiej Głogów

Do metodologii wyliczenia wykorzystuje się najbardziej aktualne i oficjalnie podane do publicznej wiadomości informacje o kształtowaniu się zadłużenia Gminy Miejskiej Głogów na konkretny dzień roku (np. informacja opisowa za pierwsze półroczne 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów, która została zamieszczona we wrześniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głogowie).

Ze sprawozdania wybierane są informacje dotyczące kształtowania się:

  • łącznej kwoty długu JST na dany dzień,
  • sumy planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji do końca roku budżetowego,
  • prognozowanego kształtowania się zadłużenia na koniec roku budżetowego.

Tak określone wartości stają się podstawą do wyliczenia prognozowanego zadłużania się samorządu do końca roku budżetowego. Wyliczenie następuje wg. formuły:

W = Xk – Xp – X0D * 86400

gdzie:

W – oznacza przyrost zadłużenia (liczony na sec)

Xk – oznacza zadłużenie planowane na koniec roku

Xp – planowane rozchody od danego momentu do końca roku

X0 – stan zadłużenia na dany moment roku budżetowego

D – ilość dni pozostająca do końca roku (liczone od danego momentu sprawozdawczego)

86400 – liczba określająca ilość sekund w jednym dniu.

Dla uproszczenia dane określające wartości na dany dzień przyjmuje się, że jest to na godz. 24:00:00 tzn. że np. stan na dzień 30 czerwca 2010 r. określamy, że jest to na godzinę 24:00:00 czyli od pierwszej sekundy kolejnego dnia licznik pracuje.