I Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego

W dniach 27-28 czerwca 2011 r. na Uniwersytecie Jagielońskim odbył się I Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów różnych uczelni podejmujących tematykę zarządzania publicznego. Podczas spotkania, grono naukowców różnych uczelni wypracowało stanowisko, co do charakteru kształcenia na tym kierunku oraz rekomendowanych obszarów badań.W I Ogólnopolskim Zjeździe uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących różne środowiska naukowe. Poszczególne uczelnie poprzez swoich przedstawicieli zaprezentowały własny dorobek naukowy w zakresie zarządzania publicznego. Prezentacje dotyczyły historii wyodrębnienie Katedry bądź Zakładów w ramach wydziału Uczelni, prowadzonych badań naukowych w omawianym obszarze oraz dorobek literatury w tym zakresie.

W drugiej części Zjazdu odbyły się warsztaty:
sesja 1. Naukowe aspekty zarządzania publicznego – prowadzona przez prof. dr hab. Barbarę Kożuch
sesja 2. Dydaktyczne aspekty zarządzania publicznego – prowadzona przez prof. dr hab. Grażynę Pawelską-Skrzypek

Osobiście uczestniczyłem w pierwszej sesji. Jej celem było przeprowadzenie „burzy mózgów” służącej wyodrębnienie najważniejszych obszarów badawczych. Podczas tego warsztatu grupę 28-osobową podzielono na cztery zespoły robocze. Każda z grup miała za zadanie zdefiniować trzy najważniejsze aspekty badawcze w obszarze zarządzania publicznego. W wyniku prac zespołów roboczych zostało określonych 12 obszarów badawczych:

1. Profesjonalizacja zarządzania publicznego
2. Doskonalenie struktur i narzędzi zarządzania organizacjami publicznymi
3. Kooperencja w zarządzaniu publicznym, a wsparcie procesów rozwojowych
4. Podmiotowo – sfera publiczna i obywatelska
5. Instrumetalizacja władztwa wspólnot
6. Sprawność-skuteczność-efektywność
7. Nowe funkcje administracji jako lidera w zarządzaniu partycypacyjnym
8. Zarządzanie programami i projektami
9. Nowa jakość zarządzania publicznego przez informatyzację
10. Tożsamość zarządzania publicznego
11. Zarządzanie zmianami w organizacjach publicznych
12. Uwarunkowania sprawności funkcjonowania organizacji sektora publicznego.

W wyniku wspólnej dyskusji doprecyzowano znaczenie niektórych punktów i w drodze głosowania wybrano trzy najważniejsze (zdaniem większości) obszary badawcze:
I. Doskonalenie procesów, struktur i narzędzi zarządzania organizacjami publicznymi
II. Instrumentarium władztwa wspólnot
III. Tożsamość zarządzania publicznego

W Zjeździe wzięły udział następujące uczelnie:

 

 

1.  Katedra Zarządzania Publicznego, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagieloński

 

  2. Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

3. Zakład Zarządzania Jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 

4. Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej, Uniwersytet Rzeszowski

 

 

 

5. Zakład Nauki Administracji, Instytut Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

 

 

6. Katedra Nauk Administracyjnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonimiczna

 

 

 

7. Katedra Administracji Publicznej/Zakład Nauk Administracyjnych, Wyższa Szkoła Administracji                                                         Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

 

8. Zakład Zarządzania Publicznego i Prawa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

9. Instytut Ekonomii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

 

 

  10. Zakład Administracji i Zarządzania Publicznego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

 

 

 

11. Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki

 

 

12. Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie