finanse publiczne, konferencja ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny

Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, 1-3.09.2011 r. Karpacz

Udział w konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny jest dla mnie stałym elementem aktywności naukowej. Podczas sesji plenarnej wziąłem czynny udział w dyskusji na temat problemów zarządzania finansami w jst.

Streszczenie artykułu:

Zarządzanie procesowe, jako nowoczesna koncepcja zarządzania, w istotny sposób może poprawić efektywność i skuteczność działań realizowanych w gminach, a służących poprawie jakości życia mieszkańców. Zrozumienie procesowego podejścia do zarządzania finansami jest istotne z racji występujących wielu powiązań przyczynowo-skutkowych w decyzjach strategicznych. Realizacji celów strategicznych powinny służyć plany długookresowe (finansowe i inwestycyjne), których uszczegółowienie stanowi zarządzanie operacyjne za pomocą budżetowania zadaniowego. Spójny system definiowania celów, określania zadań,  przeznaczania środków finansowych na ich realizację oraz dopasowany system mierników osiągania celów jest wyzwaniem dla rozwojowego samorządu terytorialnego.

Link do pełnego artykułu: Karpacz-zarządzanie procesami