Katedra Zarządzania PubliczngoCzy uda się w PWSZ w Głogowie zarejestrować Katedrę Zarządzania Publicznego? Co o tym myślą nasi Senatorowie? Jestem autorem pomysłu i obawiam się, że znowu się to może komuś nie spodobać.                                                                                                               dodane – A JEDNAK MIAŁEM RACJĘ. NIE BO NIE !!! BEZ KOMENTARZA 🙁

Założenia Katedry i skład osobowy mamy, formalnie wszystkie wymogi spełniamy. No zobaczymy co dalej.

Katedra Zarządzania Publicznego

 I. Założenia funkcjonalne Katedry Zarządzania Publicznego

Katedra Zarządzania Publicznego będzie prowadziła badania naukowe w zakresie doskonalenia procesów zarządzania publicznego, warunków sprawności zarządzania w organizacjach publicznych i obywatelskich, zarządzania zasobami ludzkimi, koncepcji i metod zarządzania oraz systemów i technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym.

III. Wstępnie określone kierunki badań Katedry

W ramach Katedry planuje się prowadzić działalność badawczą w trzech podstawowych obszarach:

1. Doskonalenie procesów i struktur zarządzania organizacjami publicznymi:

 • podejście procesowe w zarządzaniu,
 • struktury organizacyjne instytucji publicznych,
 • systemy selekcji i rekrutacji w administracji publicznej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie mieniem publicznym,
 • procesy decyzyjne w zarządzaniu.

2. Instrumentarium zarządzania publicznego:

 • nowe instrumenty zarządzania publicznego,
 • prospołeczne instrumenty współczesnego zarządzania,
 • e-administracja publiczna,
 • komputerowe wspomaganie procesów,
 • budżetowanie zadaniowe,
 • wieloletnie planowanie,
 • instrumenty komunikacji w sferze publicznej,
 • innowacje organizacyjne.

3. Tożsamość i współczesne problemy zarządzania publicznego:

 • teoria i praktyka zarządzania publicznego – od nowego zarządzania publicznego (NPM) do współrządzenia (governance),
 • doświadczenia europejskie modernizacji administracji publicznej.
 • sprawność organizacji publicznych i obywatelskich,
 • wsparcie Unii Europejskiej w wyrównywaniu poziomu życia,
 • kształtowanie kompetencji menedżerów projektów.

IV. Propozycja firmowania dydaktyki w ramach Katedry

Proponowany skład osobowy Katedry predysponuje do przejęcia nadzoru dydaktycznego na specjalności „Menedżer w administracji publicznej”. W ramach pełnionego nadzoru dydaktycznego pracownicy Katedry zobowiązują się dołożenia starań, aby proces dydaktyczny odbywał się na najwyższym poziomie. Aby to osiągnąć w ramach Katedry zostaną opracowane arkusze ewaluacyjne procesu dydaktycznego, które będą służyć do doskonalenia procesu i wychodzenia na przeciw zmieniającym się trendom w nauczaniu.

Proponuje się aby Kierownik Katedry miał zdanie opiniujące dla Dyrektora Instytutu co do zatrudniania nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć w ramach firmowanej specjalności.

V. Aktywność pozostała

Pracownicy Katedry będą prowadzili stały monitoring zainteresowania potencjalnych studentów nauczaniem na Kierunku Ekonomia i specjalności: Menedżer w administracji publicznej. Będą również włączali się w proces promocji Kierunku, a także przygotowania rekomendacji, co do zmian w aktualnym procesie kształcenia. Będą również aktywnie uczestniczyć w konferencjach, spotkaniach z praktykami życia gospodarczego i seminariach organizowanych przez Katedrę Zarządzania Publicznego.

Dodatkowo planuje się zarejestrować Koło Naukowe studentów zainteresowanych tematyką współczesnego zarządzania publicznego i w sposób ciągły i systematycznych zbierać dane w różnych obszarach służących rozwojowi naukowemu pracowników Katedry.

Jakby kogoś interesowały założenia Katedry Zarządzania Publicznego przy Instytucie Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie to plik poniżej:

Założenia Katedry Zarządzania Publicznego