Monitorowanie zmian w sposobach zarządzania gminą staje się ciekawym obszarem badawczym dla nauki. Wnioski z tego jak włodarze (liderzy lokalni) podchodzą do nowoczesnych narzędzi wspomagania zarządzania gminą, mogą być wyznacznikiem dla opracowania kierunkowego programu doskonalenia metod zarządzania. Ważnym jest również to, że w większości decyzji finansowych w gminie uczestniczą służby finansowe i to w zasadzie zdanie Skarbnika decyduje o możliwościach i sposobach wydatkowania środków publicznych.

Odczucia i opinie włodarzy i skarbników gmin województwa lubuskiego, w zakresie wykorzystywania nowoczesnych instrumentów wspomagania zarządzania, były zebrane podczas dwóch spotkań, zorganizowanych przez: Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze (szkolenie wyjazdowe dla skarbników województwa lubuskiego, w Jesionce w okresie 24-26 września 2011 r.), oraz Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów gmin województwa lubuskiego (konwent w dniu 6 października 2011 r.). Na potrzeby badań sporządzono ankietę, w której zawarto 9 pytań zamkniętych. Odpowiedzi można było udzielić formie sugerowanej: zdecydowanie tak, raczej tak, nie wiem, raczej nie, zdecydowanie nie.

Na 83 gminy województwa lubuskiego zebrano 60 ankiet od skarbników (lub głównych księgowych) gmin oraz 28 ankiet od włodarzy gmin (tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów). Na tej podstawie została przeprowadzona analiza udzielonych odpowiedzi w układzie: skarbnicy/włodarze. Dodatkowo, w ramach pytań o podobnej strukturze odpowiedzi, przeprowadzono analizę krzyżową zgodności odpowiedzi oraz sugestii.

Powyższa analiza zostanie uzupełniona o część teoretyczną, dotyczącą nowoczesnego zarządzania gminą i w postaci publikacji naukowej zostanie zaprezentowana podczas tematycznej konferencji naukowej.

 

Ostatnie wnioski w ankiecie były wynikiem zestawienia odpowiedzi na:

Pytanie 1. Czy Twoim zdaniem, wprowadzenie do zarządzania gminą kolejnych narzędzi wspomagania zarządzania (najpierw WPI, teraz WPF, a następnie budżet zadaniowy) poprawi efektywność gospodarowania środkami pieniężnymi gminy?

oraz

Pytanie 8. Czy w Twojej gminie został wprowadzony budżet zadaniowy?

Na podstawie odpowiedzi można określić dwa podejścia w zarządzaniu gminą:

Podejście menedżerskie

Podejście administracyjne

Skarbnicy

80,0%

20,0%

Włodarze

83,3%

16,7%

  • Definicja podejścia menedżerskiego: Podejście menedżerskie występuje, jeżeli odpowiadający na pierwsze i drugie pytanie udziela odpowiedzi pozytywnej („zdecydowanie tak” lub „raczej tak”).
  • Definicja podejścia administracyjnego: Podejście administracyjne występuje, jeżeli odpowiadający na pierwsze udziela odpowiedzi pozytywnej („zdecydowanie tak” lub „raczej tak”), natomiast na drugie pytanie udziela odpowiedzi negatywnej („zdecydowanie nie” lub „raczej nie”)

Analizując powyższe relacje można wywnioskować, że osoby u których występuje poczucie ważności nowoczesnych narzędzi zarządzania, są bardziej skłonne do wyprzedzania ustawodawcy w zakresie ich stosowania. Taki kierunek zachowania jest zgodny z nową koncepcją zarządzania gminą nazywaną Nowym Zarządzaniem Publicznym (ang. New Public Management).

 

Artykuł z badań: Analiza skuteczności zarządzania JST

Pełna treść raportu: Wynik analiz – opinie skarbników i włodarzy