Problem w ocenie skuteczności zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego jest wynikiem braku jasnych kryteriów i wskaźników. Można przyjąć, że skuteczność zarządzania finansami gmin jest tym większą im wyższą osiąga gmina samodzielność finansową. Nie mniej jednak skuteczność zarządzania finansami gminy to również zadowolenie społeczne, które objawiać się może wysokim wskaźnikiem poparcia w wyborach bezpośrednich. Kolejne moje badania potwierdzają tezę, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stabilnością władzy lokalnej a wynikami finansowymi. Co więcej, potwierdzają, że gminy ze „stabilną władzą lokalną” mają na ogól lepszą sytuacje finansową niż te gminy, które wykazują się wysokimi wskaźnikami samodzielności finansowej.

Jak zostało to wykazane w badaniach porównawczych, ta druga okoliczność bardziej sprzyja osiąganiu lepszych wskaźników oceny finansowej gmin. Te samorządy, w których występuje stabilność w sprawowaniu władzy lokalnej, mają na ogół lepsze wskaźniki, co może oznaczać, że są skuteczniejsze w działaniu.

Problem oceny skuteczności zarządzania jednostką samorządu terytorialnego jest problemem bardzo skomplikowanym. Z przeprowadzonych badań porównawczych wyraźnie wynika, że zmierzanie do osiągnięcia najkorzystniejszego wskaźnika samodzielności finansowej, nie gwarantuje lepszej sytuacji finansowej gminy (co
z pewnością przekłada się na warunki życia społeczności lokalnej). Z drugiej strony, te gminy, które wykazują stałość w sprawowaniu władzy lokalnej osiągają na ogół lepsze wskaźniki sytuacji finansowej w gminie. Czy zatem modelową gminą może być ta, która realizuje politykę niezależności finansowej czy ta, w której włodarz lokalny stara się utrzymywać wysoki wskaźnik poparcia społecznego? Wbrew powszechnym opiniom, stałość w sprawowaniu naczelnego urzędu w samorządach lokalnych sprzyja osiąganiu lepszych wskaźników finansowych. Próby ograniczenia kadencyjności na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów mogą pogorszyć ogólną sytuację finansową gmin.

Pełna treść artykułu w załączeniu: Skuteczność zarządzania

Artykuł ukazał się w publikacji : Finanse publiczne, red. J.Sokołowski, M.Sosnowski, A.Żabiński, wyd. UE Wrocław 2012