Materiał przygotowano na podstawie: J.Sikora, M.Niemiec, A.Szelag-Sikora, Evaluation of the chemical composition of raw common duckweed (Lemna minor L.) and pulp after methane fermentation, Jurnal of Elementology, nr 2018/23/2, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2018

Rozwój naszej cywilizacji jest ściśle związany ze wzrostem zużycia energii przez społeczeństwo. Dlatego sektor energetyczny odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowoczesnych krajów. Poszukiwane są nowe technologie oraz surowce do produkcji odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście, artykuł ten skupia się na ocenie efektywności fermentacji metanowej powszechnie występującej rzęsy wodnej. Celem badania jest również ocena składu chemicznego substratów przeznaczonych do fermentacji metanowej oraz pofermentów. 

Proces fermentacji metanowej rzęsy wodnej 

Proces fermentacji metanowej rzęsy wodnej pozwala na uzyskanie zadowalającej ilości biogazu. W porównaniu do suchej masy kukurydzy, całkowita wydajność biogazu z rzęsy wodnej okazała się wyższa kilkukrotnie. To obiecujący krok w kierunku wykorzystania tej rośliny jako surowca do produkcji energii odnawialnej. 

Skład chemiczny substratów i pofermentów 

Badania składu chemicznego przeprowadzono przy użyciu metody Kjeldahla do oznaczania zawartości azotu oraz metodą ICP-OES do pozostałych pierwiastków. Proces fermentacji metanowej rzęsy wodnej skutkował wzrostem zawartości większości badanych pierwiastków, z wyjątkiem azotu. 

Zastosowanie pofermentów w uprawie roślin 

Pofermenty uzyskane w procesie fermentacji metanowej rzęsy wodnej mogą być wykorzystywane jako wsparcie w uprawie roślin. Zawierają one znaczące ilości wapnia, azotu i fosforu. Przy zastosowaniu tych pofermentów w dawce około 5 Mg ha-1, ilość wbudowanego wapnia przekroczyłaby 200 kg Ca. Zawartości azotu i fosforu wyniosłyby odpowiednio 80 i 22 kg. Zawartość pozostałych makroelementów była niższa niż wskazano to w literaturze naukowej dla różnych naturalnych nawozów. W żadnym przypadku nie przekroczono dopuszczalnej zawartości metali ciężkich dla naturalnych nawozów. 

Rzęsa wodna: nowa era energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju 

Badania przeprowadzone nad fermentacją metanową rzęsy wodnej otwierają nowe perspektywy w produkcji energii odnawialnej. Wyniki sugerują, że rzęsa wodna może być obiecującym surowcem w procesie produkcji biogazu. Dodatkowo, uzyskane pofermenty mogą znaleźć zastosowanie w uprawie roślin, stanowiąc cenne źródło składników odżywczych. W kontekście dążeń do zrównoważonego rozwoju, wykorzystanie rzęsy wodnej w produkcji energii odnawialnej może stanowić istotny krok w kierunku zmniejszenia wpływu naszej działalności na środowisko naturalne.  

Źródło: